Điều Khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Bằng việc truy cập vào địa chỉ trang web này xem như bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi những điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý, bạn nên dừng việc truy cập. Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào, việc bạn tiếp tục truy cập vào trang web xem như bạn đồng ý tuân theo những thay đổi đó.

1. Một số định nghĩa

Khi sử dụng tại đây

“Chúng tôi” bao gồm các thành viên ban quản trị, các công ty liên kết và các nhân viên, đối tác, nhân viên cấp quản lý và điều hành và các công ty liên kết.

“Trang web” là trang web mà Blog cung cấp ra cho công chúng tại địa chỉ http://tradinghieuqua.com.

“Hệ thống” là toàn bộ các thiết bị điện tử được sử dụng bởi Chúng tôi để duy trì hoạt động của trang web và/hoặc cung cấp các dịch vụ của mình thông qua trang web.

“Dịch vụ” là toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Chúng tôi thông qua trang web.

“Thông tin” là toàn bộ thông tin trong trang web có liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán hoặc Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá chứng khoán, lịch sử giao dịch chứng khoán và các thông tin chứng khoán liên quan; các chỉ số ngành hoặc thị trường; các đồ thị hoặc hình minh họa; lãi suất hoặc lợi tức trái phiếu; báo cáo các loại của các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; báo cáo và phân tích thị trường; các bình luận hoặc khuyến nghị của các chuyên gia.

“Nhà cung cấp thứ ba” là tổ chức hoặc cá nhân ngoài hệ thống nội bộ của Chúng tôi cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin cho bạn trên trang web.

2. Truy cập bất hợp pháp

Nghiêm cấm mọi truy cập bất hợp pháp vào trang web hay hệ thống của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập vào trang web và hệ thống thông qua các biện pháp hacking, dò tìm mật khẩu; sử dụng trái phép mật khẩu; sử dụng trái phép các thông tin khác. Khi sử dụng trang web, bạn không được có bất kỳ hành động nào làm cho trang web, hệ thống và dịch vụ bị hư hại, không hoạt động được, bị quá tải, bị sai lệch so với thiết kế hoặc ngăn chặn, can thiệp vào việc sử dụng trang web, hệ thống và dịch vụ của người khác. Bạn cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

3. Việc sử dụng trang web sẽ được giám sát bởi Chúng tôi

Việc sử dụng trang web của bạn sẽ bị giám sát bởi Chúng tôi, các thông tin Chúng tôi thu thập được trong quá trình bạn sử dụng trang web có thể sẽ được Chúng tôi sử dụng cho các mục đích phát triển doanh nghiệp miễn là phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam.

4. Quyền thay đổi nội dung trang web của Chúng tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cải tiến nội dung trang web, tạm dừng hoặc từ chối việc bạn truy cập vào trang web để thực hiện các bảo dưỡng, nâng cấp, chỉnh sửa, cải tiến trang web một cách định kỳ hay đột xuất mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, kể cả nghĩa vụ báo trước. Đối với các thông tin đã được cung cấp trên trang web, Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Chúng tôi có quyền dừng hay thay đổi nội dung dịch vụ được cung cấp thông qua trang web vào bất kỳ lúc nào.

5. Quyền sở hữu đối với các thông tin trên trang web của Chúng tôi

Mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích gắn liền với trang web và nội dung trong trang web là của Chúng tôi, trừ khi được nêu khác đi. Bạn chỉ được phép sử dụng trang web cho mục đích cá nhân và không kinh doanh. Bạn có thể in, sao chép hay tải về các thông tin được cung cấp trên trang web miễn là nó phù hợp với mục đích nêu trên. Bạn không được phép chỉnh sửa, sao chép, phát tán, chuyển tải, trình chiếu, sao chép hàng loạt, phát hành ra công chúng, xin giấy phép, ngụy tạo, tạo các sản phẩm phái sinh hay sử dụng một phần hay toàn bộ các thông tin từ trang web này cho mục đích thương mại hoặc công chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Chúng tôi. Đối với các thông tin, phần mềm bạn được phép sao chép hoặc tải về, bạn cam kết rằng bạn sẽ không thực hiện việc tháo bỏ, che lấp hoặc các hành động khác làm mất đi các thông tin về bản quyền hoặc quyền tác giả đối với các thông tin hoặc phần mềm đó.

Không có bất kỳ một điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này được diễn dịch hoặc giải thích theo hướng chuyển giao hoặc cấp cho người sử dụng các quyền hợp pháp đối với thông tin, các quyền này bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bản quyền, quyền tác giả. Mọi quyền đối với thông tin, trừ trường hợp được nêu cụ thể khác đi, là thuộc về Chúng tôi hoặc nhà cung cấp thứ ba. Bạn có trách nhiệm đọc và tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp thứ ba đính kèm trong trang web (nếu có). Nhà cung cấp thứ ba không có trách nhiệm bồi thường vật chất hoặc tinh thần cho bạn trong bất kỳ trường hợp nào khi bạn sử dụng các thông tin do nhà cung cấp thứ ba cung cấp trên trang web.

6. Miễn trách

Các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp dựa trên nguyên tắc “như bạn thấy”. Điều này có nghĩa là bạn phải tự mình đánh giá chất lượng nội dung của thông tin và dịch vụ cũng như những rủi ro có liên quan. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ một đảm bảo nào, từ Chúng tôi hay ngầm hiểu, đối với các thông tin và dịch vụ hay việc sử dụng chúng là phù hợp với mục đích riêng biệt của bạn. Chúng tôi tuyên bố không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến các đảm bảo đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo về quyền liên quan, bảo đảm không xâm phạm bản quyền, bảo đảm phù hợp với mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại bắt nguồn từ việc can thiệp trái phép của một bên thứ ba vào thông tin hoặc nội dung mà bạn sử dụng trên trang web.

Mặc dù thông tin được cung cấp trên trang web được thu thập hoặc biên soạn từ các nguồn đáng tin cậy, Chúng tôi cũng không bảo đảm tính chính xác, tính hiệu lực, tính nguyên vẹn, tính kịp thời và tính đầy đủ của các thông tin và dữ liệu. Chúng tôi cũng như nhà cung cấp thứ ba không phải chịu bất kỳ trách nhiệm vật chất hoặc trách nhiệm nào khác đối với các tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do trang web không hoạt động hoặc bị gián đoạn hoặc do hành động hay thiếu sót của một bên thứ ba có tham gia vào việc vận hành trang web, cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ hoặc do các nguyên nhân khác liên quan đến việc bạn truy cập hoặc không thể truy cập vào trang web, sử dụng hoặc không thể sử dụng các thông tin, bất kể các nguyên do nêu trên có hay không có nằm trong tầm kiểm soát của Chúng tôi hay nhà cung cấp thứ ba. Chúng tôi hay nhà cung cấp thứ ba không phải chịu trách nhiệm, trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đối với bạn trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại có nguồn gốc trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh từ các tình huống đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc là hậu quả kéo theo ngay cả khi Chúng tôi hay nhà cung cấp thứ ba đã được thông báo trước đó về khả năng xảy ra thiệt hại. Việc miễn trách nhiệm đối với thiệt hại này bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại phát sinh từ việc lây lan các mã virus gây ảnh hưởng đến thiết bị của người sử dụng, từ việc hư hỏng các thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường truyền thông tin, điện thoại và các vấn đề kết nối khác có nguyên nhân từ lưu lượng đường truyền hoặc hệ thống vượt quá mức giới hạn, lỗi truyền thông tin, việc cố ý phá hoại của một bên thứ ba hoặc do các tác nhân ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi không thể và không bảo đảm việc truy cập vào trang web là liên tục, không bị gián đoạn và an toàn.

7. Thông tin không được xem như là một lời chào mời hay đề nghị

Thông tin trên trang web được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin mà không quan tâm đến mục đích đầu tư, tình hình tài chính hay phương thức đầu tư chuyên biệt của người sử dụng. Chúng tôi không chào mời hay đề nghị người sử dụng thực hiện giao dịch dựa trên các thông tin đó. Thông tin không nên được xem như là lời khuyến nghị hoặc đề nghị chào mua hoặc bán hoặc sự gợi ý mua hoặc bán bất kỳ một loại chứng khoán, công cụ hay sản phẩm tài chính nào, hay tham gia vào bất kỳ chiến lược kinh doanh nào tại lãnh thổ mà việc khuyến nghị, đề nghị, gợi ý hoặc tham gia nêu trên bị xem là bất hợp pháp.

8. Thông tin không được xem là cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư

Bạn không nên xem các thông tin trên trang web như là các lời khuyên, tư vấn về kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, giao dịch, pháp lý, qui định pháp luật, thuế hay kế toán cũng như sử dụng các thông tin này là cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư bất kể việc ra quyết định này được thực hiện bởi bạn, người quản lý tài sản của bạn hay các tổ chức được ủy thác hoặc quản lý danh mục đầu tư của bạn. Bạn nên yêu cầu sự trợ giúp từ các chuyên gia tư vấn kinh doanh, kế toán, thuế hay pháp luật đối với bất kỳ giao dịch dự kiến nào.

9. Các rủi ro liên quan đến dịch vụ

Rất nhiều dịch vụ được cung cấp trên trang web này mang lại một rủi ro đáng kể, bạn không nên tham gia vào một giao dịch nào trừ khi đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tự mình quyết định rằng các giao dịch đó là phù hợp với mình. Bất kỳ nội dung rủi ro nào liên quan đến dịch vụ được trình bày trong trang web không nên được xem là đầy đủ.

10. Các trang web hoặc liên kết bên ngoài

Trong trang web có thể chứa đựng một số đường liên kết đến các trang web bên ngoài, được tài trợ hoạt động và vận hành bởi một bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các đường liên kết này chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho bạn. Do đó Chúng tôi không cung cấp bất kỳ một đảm bảo nào liên quan đến nội dung của các trang web bên ngoài đó. Việc Chúng tôi cung cấp đường liên kết không có nghĩa là Chúng tôi đã xác thực, phê duyệt, tài trợ hoặc là đối tác đối với trang web bên ngoài đó hay với chủ sở hữu hoặc người cung cấp trang web bên ngoài đó. Chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào đối với thông tin, phần mềm, dịch vụ hay sản phẩm trên các trang web bên ngoài này, do đó Chúng tôi không cung cấp bất kỳ một bảo đảm nào đối với các nội dung trên.

11. Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn dịch theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp hoặc kiện tụng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,40,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,foreign investor,3,foreign section,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,4,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,14,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,25,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,152,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,4,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,3,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,106,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
static_page
TRADING HIỆU QUẢ: Điều Khoản
Điều Khoản
Điều Khoản
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/p/ieu-khoan.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/p/ieu-khoan.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy